เกี่ยวกับเซเดค

บริษัท เซเดค การบัญชีและภาษี จำกัด และ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการมากกว่า 15 ปี

ทางเรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำอย่างครบวงจรด้านบัญชี ภาษีอากร จัดทำเงินเดือน ตรวจสอบบัญชีทั้งภายนอกและภายใน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีถูกต้องตามกฏหมาย เรามีความเข้าใจในระบบธุรกิจในหลายๆ ประเภท ระดับขนาดกลางจนถึงบริษัทที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีของเราหลายท่านมีประสบการณ์มานาน ผ่านการทำงานในระดับต่างประเทศและเคยทำงานกับบริษัทสอบบัญชีระดับโลกมาแล้ว

ทางเรายินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของคุณด้วยความชำนาญของเรา

 

บริการด้านบัญชีและภาษี

 • บริการจัดทำบัญชีแบบตรบวงจร พร้อมทั้งออกรายงานด้านบัญชีและการเงินต่างๆรายเดือน
 • รับปรึกษาปัญหาภาษีพร้อมทั้งจัดเตรียม และนำส่งแบบภาษีประจำเดือนต่อกรมสรรพากร เช่น
  – แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
  – แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3, 53)
  – แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • บริการจัดทำประมาณการกำไรเพื่อจัดเตรียมแบบ แสดงประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด 51) พร้อมบริการนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์
 • บริการจัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ร้านค้า เช่น ภงด 90 , ภงด 91 และ ภงด 94

 

บริการตรวจสอบบัญชี Internal and External Audit

 • บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • บริการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการวางโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
 • ให้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • บริการตรวตสอบบัญชีโดยกรณีพิเศษ เพื่อเสนอข้อแนะนำในการแก้ไข ปรับปรุง และวางแผนการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และภาษี

 

บริการจัดทำเงินเดือนพนักงาน และ ด้านประกันสังคม

 • บริการจัดทำเงินเดือนพนักงานคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งนำส่งกรมสรรพากร
 • นำส่งเช็คเงินดือนพนักงานให้กับทางธนาคาร
 • จัดพิมพ์สลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน
 • คำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และนำส่งสำนักงานประกันสังคมประจำเดือน

 

บริการขอใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า

 • ขอใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าสำหรับคนต่างด้าวและครอบครัวผู้ติดตาม
 • ให้บริการรับรองเอกสารสำคัญต่างๆกับหน่วยงานราชการ กรมการกงสุลไนไทย
 • ให้บริการขอ Thai Permanent Residency ขอถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

 

บริการจดทะเบียนต่างๆ

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า และอื่นๆ
 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ, ที่ตั้งสำนักงาน, แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
 • บริการจดทะเบียนขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

 

แปลเอกสาร

 • บริการแปลเอกสารโดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
 • เรามีบริการรับรองเอกสารสำหรับยื่นสถานทูต โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านโนตารีโดยตรง
 • ยื่นขอ หนังสือรับรองประวัติอาชญกรรม หรือหนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองตำรวจ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประกอบทำธุรกรรมต่างๆ