ผู้ทำบัญชี

4 ตำแหน่ง

 

ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ดี

วุฒิการศึกษา :

 • จบด้านการบัญชีระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีและด้านการตรวจสอบ
 • สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง

พนักงานบัญชี

4 ตำแหน่ง

 

ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำบัญชีให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีกับลูกค้า
 • ช่วยเหลือหัวหน้างานในการควบคุมทีมงานฯ

วุฒิการศึกษา :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดทำบัญชีและภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เงินเดือน

2 ตำแหน่ง

 

ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเงินเดือนพนักงานและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ Payroll กับลูกค้า
 • ช่วยเหลือหัวหน้างานในการควบคุมทีมงานฯ

วุฒิการศึกษา :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมและกรมสรรพากร
 • ความรู้ด้านบัญชีและภาษี
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ